Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů

Základní informace

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů, a to ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

 

Správce

B interactive

Ing. Jan Boháček
Rochlická 366/12, Liberec

Tel: +420 728 674 119, E-mail: bohacek@binteractive.cz

 

Zpracovávané osobní údaje

Zákazníci

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky z veřejných zdrojů (jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, email, telefon, IČ, DIČ), a to pouze pro účely plnění dohodnutých služeb, nejsou předávány třetím stranám ani nejsou využívány k marketingovým účelům.

Návštěvníci webů, provozovaných firmou B interactive

Správce zpracovává anonymní údaje o vašem chování na webu. Zejména jaké stránky a služby jsou zobrazovány, odkazy na které je klikáno, údaje o zařízení, ze kterého si naše weby prohlížíte, jako je operační systém, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč. Tyto údaje nelze přímo propojit s konkrétním člověkem, a pokud toho lze dosáhnou nepřímými metodami, prohlašujeme, že toto neprovádíme.

Uživatelé webů, provozovaných na serverech firmy B interactive

Správce pouze udržuje systémy v chodu a nijak nezpracovává údaje, obsažené v databázích. Ani osobní, ani jakéhokoliv jiného charakteru (know-how, subjekty utajení, ...). Pokud je to technicky potřeba, jsou vytvářeny nezbytné zálohy výhradně pro zachování funkčnosti a jako ochrana proti ztrátě.

Přihlašování tlačítkem (Google či Facebook)

Správce pro účely identifikace používá výhradně číselné ID, které je poskytnuto autorizační autoritou Google nebo Facebook. Jiné přidružené údaje (standardně email či profilový obrázek) zpracováván a ukládán není.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním odpovědí na příme dotazy či poptávky), v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi objednatelem a výrobcem
 • daňové doklady s osobními údaji jsou uchovávány po dobu 10 let za účelem splnění povinností ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • plnění povinnosti v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii a soudu jsou osobní údaje uchovávány po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, účasti ve věrnostním programu, nejdéle 4 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou obchodní partneři správce zajišťující služby pro provoz internetového obchodu.

 • zajišťující marketingové služby za pomoci údajů v cookies: Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads.
 • zajišťující účetní a daňové služby.

Kde data uchováváme?

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech společnosti CLIQUO s.r.o. a v datovém centru společnosti WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou. Zabezpečení datového centra je plně v souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce,
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše, ovšem pokud spolehlivě prokážete svou totožnost. Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Soubory cookies

Naše stránky a služby mohou používat tzv. cookies, které jsou nezbytné pro funkci konkrétních služeb. Cookies jsou miniaturní textové informace, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou automaticky užívány ve Vašem prohlížeči jako možnost zapamatování nastavení, přihlášení či informací o procházení.

Na našem webu používáme následující cookies:

 • Technické – cookie první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání personifikovaných služeb, uložení souhlasu se zpracováním cookies apod.
 • Google Analytics – cookie třetí strany, dlouhodobé dle nastavení prohlížeče. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.